Visie

Visie van de stichting

De visie van de stichting is, om christenen te motiveren en te inspireren om Israël en het Joodse volk lief te hebben en om Israël als natie en volk te steunen. Dit is een Bijbelse opdracht, zowel vanuit de TeNaCH als het Nieuwe Testament. Dit uitgangspunt is eeuwig geldend en is onafhankelijk van politieke situaties.

Om de verbinding met en de liefde voor het Joodse volk en het land Israël te realiseren, is het noodzakelijk dat christenen onderwezen worden in de joodse oorsprong en karakter van het christelijk geloof en in de Hebreeuwse wortels van de Bijbel.

Vanuit Nederland worden regelmatig zeecontainers gestuurd met de beste tweedehands goederen. Alleen goederen die gevraagd zijn en die gekwalificeerd zijn voor dit doel worden geleverd. 

Dit voorbereidend werk wordt vanuit Nederland gecoördineerd door de organisatie Nachamu, Nachamu Ami. In Israël verzorgt Love to the Needy project de distributie naar de eindbestemming. Deze eindbestemming zijn altijd mensen in nood. 

Stichting Shoresh participeert financieel in de onkosten van dit project in Israël. 

Doelstellingen

 • Het bevorderen van relaties tussen Joden en christenen
  Toelichting: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; deze woorden sprak Ruth de Moabitische tot Naomi de Joodse vrouw. De verbondenheid van christenen met het Joodse volk is alleen langs de weg van persoonlijke relaties te verwezenlijken. Het gaat Stichting Shoresh niet alleen om kennis over Israël, maar ook om relatie met het Joodse volk. Het Joodse volk is door de Eeuwige uitverkoren om Gods volk te zijn. Christenen mogen zich op de wijze van Ruth bij het Joodse volk aansluiten en daarmee deelgenoot worden van Gods beloften voor Israël en die voor de volkeren.

 • Voorlichting geven over Israël, het volk van God en Israël, het land van God
  Toelichting: Bijbels gefundeerde voorlichting over Israël is bestrijding van a) de on-Bijbelse vervangingstheologie en b) het voortwoekerende antisemitisme. Stichting Shoresh blijft zich inzetten om de verbondenheid met het Joodse volk en het land Israël onder christenen te laten groeien.

 • Het aanbieden van onderwijs over de Bijbel vanuit Joods-Hebreeuwse context en interpretatie
  Toelichting: Hierin voorzien de Kesjercursus en de Moadiemcursus die tot de basiskennis van alle christenen zouden moeten dienen. Dit onderwijs is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de algemene kennis over het Jodendom, de Joodse Bijbel – de Tenach, de oorsprong van het christelijk geloof, de plaats van Israël en van de Kerk.

 • Financieel en praktisch ondersteunen van projecten in Israël die verbondenheid bevorderen
  Toelichting: Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luide tot Mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen. Ex. 22:21-23. Alle projecten die Stichting Shoresh in Israël steunt dienen als essentie deze universele basisregel van de Tora te herbergen. Het gaat ons niet om het 'ras' of de 'geloofsovertuiging' maar om de mens in nood.

Vanuit Nederland worden regelmatig zeecontainers gestuurd met de beste tweedehands goederen. Alleen goederen die gevraagd zijn en die gekwalificeerd zijn voor dit doel worden geleverd. 

Dit voorbereidend werk wordt vanuit Nederland gecoördineerd door de organisatie Nachamu, Nachamu Ami. In Israël verzorgt Love to the Needy project de distributie naar de eindbestemming. Deze eindbestemming zijn altijd mensen in nood. 

Stichting Shoresh participeert financieel in de onkosten van dit project in Israël. 

Activiteiten van de stichting

De Kesjercursus - ontdek de Hebreeuwse wortels van de Bijbel
De Kesjercursus brengt u in verbinding met Israël en het Joodse Volk. Deze cursus geeft u de basiskennis om de Hebreeuwse wortels van uw geloof eigen te maken.
De Moadiemcursus -leer de Feesten van de Eeuwige te vieren volgens de Tenach (De Joodse Bijbel)
De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Mo'adim en kan door iedereen worden gevolgd die de Bijbelse Feesten wil leren kennen.
Het Israël Fonds - steun aan waardevolle projecten in Israël
Vrienden van Israël kunnen via Stichting Shoresh een select aantal kleinschalige projecten in Israël ondersteunen. Van uw giften wordt voor 100% aan het doel dat u opgeeft uitgekeerd.
Educatieve reizen naar Israël
Het doel is om Israël - het volk en het land - van binnenuit beter te leren kennen.
Persoonlijke ontmoetingen, bezoek aan projecten en door het land reizen met de Bijbel open.
Wilt u nadere informatie, neem contact met ons op.