Privacyverklaring van Stichting Shoresh

Dit is de privacyverklaring van Stichting Shoresh. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Stichting Shoresh voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening naar u toe mogelijk te maken. Stichting Shoresh verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Stichting Shoresh verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven (NAW-gegevens, e-mailadres);
 • Het verlenen en factureren van onze diensten (IBAN, betaalgeschiedenis, extra door u verstrekt informatie);
 • Afhandeling van uw bestelling (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN);
 • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen (NAW-gegevens, e-mailadres).

De gegevens worden verzameld in een centrale administratie los van de website, bij gegevensverwerker Vigilant. De gegevens worden niet bewaard op privé-laptops / -computers. De administratie is beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. De administratie is alleen toegankelijk voor geautoriseerde functionarissen en alleen voor die delen die van belang voor hen zijn. De betreffende functionarissen hebben geheimhoudingsplicht en zijn hiervan op de hoogte. Zij mogen geen gegevens overnemen voor eigen gebruik of voor gebruik door anderen anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn beschikbaar gesteld.

De verwerker van onze administratie voldoet aan de richtlijnen van de nieuwe Europese Wet: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Overige administraties

E-mails en formulieren blijven op Google Drive bewaard door uitsluitend de betreffende functionaris gedurende maximaal drie jaar.

Kesjer-/ Moadiemcursisten staan per cursus vermeld in presentielijsten op Google Drive. Uitsluitend de geautoriseerde functionarissen hebben hiertoe toegang.

Gegevens van reisdeelnemers worden gedeeltelijk overgenomen in de centrale administratie voor toezending van de nieuwsbrief. Overige persoonlijk gegevens zoals leeftijd, paspoort, dieet, etc. die alleen nodig zijn voor de reis worden bewaard op de computer van de reisleider.

Kalenderbestellingen worden verwerkt op Google Drive waarin alleen de functionarissen toegang hebben die belast zijn met verwerking van bestellingen en verzending.

Minderjarigen

Stichting Shoresh heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden ook geen diensten aan minderjarigen.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd.

Gegevens van websitebezoek

Stichting Shoresh bewaart géén gegevens van uw website bezoek. Wij maken geen gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van sociale media knoppen op onze website.

In geval u een bestelling plaatst, donatie doet, reisaanvraag of andere informatie via een contact formulier opvraagt worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt, ten behoeve van dit doel en toezending van de nieuwsbrief.

De webbeheerder van onze website voldoet aan de richtlijnen van de nieuwe Europese Wet: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar sturen wij per post de Shoresh Nieuwsbrief naar onze donateurs en belangstellenden. U kunt het abonnement opzeggen door retourzending, via de website, schriftelijk of telefonisch. Afhankelijk van uw wens krijgt u geen nieuwbrief meer toegezonden of worden al uw gegevens verwijderd.

Ad-hok versturen we een digitale nieuwsbrief per e-mail. In elke digitale nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. In dat geval wordt uw e-mailadres verwijderd uit de administratie.

Bewaartermijn gegevens

Zodra u de nieuwsbrief opzegt of na beëindiging van het abonnement onzerzijds bewaren wij sommige gegevens nog maximaal drie jaar.

Delen met anderen

Stichting Shoresh verstrekt géén persoonsgegevens aan derden. Bij diefstal of misbruik van gegevens of vermoeden daarvan worden de betrokkenen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Gegevens inzien en aanpassen

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Stichting Shoresh. Zie voor onze gegevens onze contact pagina. Stichting Shoresh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de Shoresh website gezet.

Versie 1, datum 21-5-2018

 

Download hier de PDF versie van deze privacyverklaring.

ANBI Informatie over Stichting Shoresh

Naam instelling: 

Stichting Shoresh

Fiscaal Nummer / RSIN:

810114823

Contact gegevens: 

Vestigingsadres:

Gildenweg 8,
7641 AZ Wierden

Tel.: 0546-575165 (penningmeester)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Shoresh is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34161717 

IBAN NL45INGB0009107219 Stichting Shoresh te Wierden

Doelstelling:

Klik hier

Beleidsplan:

zie jaarverslag

De bestuurssamenstelling:

Dhr. Ewout van Halteren (voorzitter),
Dhr. Kees van Dorth (penningmeester),
Dhr. Anton de Ruiter (secretaris),
Dhr. Henk de Haan (lid)

Het beloningsbeleid: 

vrijwilligersbasis, onkostenvergoeding

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

zie jaarverslag

Financiele verantwoording:

Jaarverslag 2019

Visie van de stichting

De visie van de stichting is, om christenen te motiveren en te inspireren om Israël en het Joodse volk lief te hebben en om Israël als natie en volk te steunen. Dit is een Bijbelse opdracht, zowel vanuit de TeNaCH als het Nieuwe Testament. Dit uitgangspunt is eeuwig geldend en is onafhankelijk van politieke situaties.

Om de verbinding met en de liefde voor het Joodse volk en het land Israël te realiseren, is het noodzakelijk dat christenen onderwezen worden in de joodse oorsprong en karakter van het christelijk geloof en in de Hebreeuwse wortels van de Bijbel.

Doelstellingen

 • Het bevorderen van relaties tussen Joden en christenen
  Toelichting: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; deze woorden sprak Ruth de Moabitische tot Naomi de Joodse vrouw. De verbondenheid van christenen met het Joodse volk is alleen langs de weg van persoonlijke relaties te verwezenlijken. Het gaat Stichting Shoresh niet alleen om kennis over Israël, maar ook om relatie met het Joodse volk. Het Joodse volk is door de Eeuwige uitverkoren om Gods volk te zijn. Christenen mogen zich op de wijze van Ruth bij het Joodse volk aansluiten en daarmee deelgenoot worden van Gods beloften voor Israël en die voor de volkeren.

 • Voorlichting geven over Israël, het volk van God en Israël, het land van God
  Toelichting: Bijbels gefundeerde voorlichting over Israël is bestrijding van a) de on-Bijbelse vervangingstheologie en b) het voortwoekerende antisemitisme. Stichting Shoresh blijft zich inzetten om de verbondenheid met het Joodse volk en het land Israël onder christenen te laten groeien.

 • Het aanbieden van onderwijs over de Bijbel vanuit Joods-Hebreeuwse context en interpretatie
  Toelichting: Hierin voorzien de Kesjercursus en de Moadiemcursus die tot de basiskennis van alle christenen zouden moeten dienen. Dit onderwijs is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de algemene kennis over het Jodendom, de Joodse Bijbel – de Tenach, de oorsprong van het christelijk geloof, de plaats van Israël en van de Kerk.

 • Financieel en praktisch ondersteunen van projecten in Israël die verbondenheid bevorderen
  Toelichting: Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luide tot Mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen. Ex. 22:21-23. Alle projecten die Stichting Shoresh in Israël steunt dienen als essentie deze universele basisregel van de Tora te herbergen. Het gaat ons niet om het 'ras' of de 'geloofsovertuiging' maar om de mens in nood.

Activiteiten van de stichting

Onderwijs in Hebreeuwse wortels van de Bijbel, door middel van de Kesjercursus
De Kesjer cursus brengt u in verbinding met Israël en het Joodse Volk. Deze cursus geeft u de basiskennis om de Hebreeuwse wortels van uw geloof eigen te maken.

Lees meer over de Kesjercursus.


Dienstbaarheid aan het Joodse volk door middel van projecten van het Israël Fonds
Het Israël Fonds biedt u de gelegenheid om uw geloof actief en praktisch toe te passen.

Lees meer over de projecten van het Israël Fonds.

Educatieve reizen naar Israël
Het doel is om Israël - het volk en het land - van binnenuit beter te leren kennen.
Persoonlijke ontmoetingen, bezoek aan projecten en door het land reizen met de Bijbel open.    
 
Lees meer over Educatieve Israël reizen.


Wilt u nadere informatie, neem contact met ons op.